چرا ایران سامانه

قابلیت توسعه ظرفیت سرویس دهی

قابلیت توسعه ظرفیت سرویس دهی:
 
از ویژگی های ويژه نرم افزار جامع ایران سامانه قابلیت توسعه ظرفیت سرویس دهی است. پیش بینی های فنی زیادی برای ایجاد امکان توسعه ظرفیت سرویس دهی نرم افزار ایران سامانه پیش بینی شده است که به آنها اشاره می گردد:

1.امکان افزایش ظرفیت در صورت پر شدن ظرفیت سرور با توزیع بار برروی بیش از یک سرور
2.امکان جدا کردن سرور نرم افزار تحریریه از سرور نرم افزار توزیع محتوی بینندگان
3.امکان تفکیک سرور توزیع محتوی تصاویر(فایل ها غیر متنی) از سرور توزیع محتوی متنی
4.امکان ایجاد سرورهای آینه mirror سرور اصلی